select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Imtech

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Bericht voor crediteuren. Q&A met uitleg

Curatoren geven in de vorm van een Q&A uitleg over wat midden februari 2024 de verwachting is van curatoren over hoe de Imtech faillissementen zullen worden afgewikkeld en wat en wanneer crediteuren in dat kader kunnen verwachten. (Toekomstige ontwikkelingen kunnen mogelijk tot een bijstelling van deze verwachtingen leiden.)
Deze Q&A is ook integraal opgenomen in het 30e faillissementsverslag van Royal Imtech NV.  

Curatoren van Royal Imtech NV wijzen crediteuren van gefailleerde Imtech-dochtervennootschappen, gevestigd in Nederland, er nogmaals op dat zij hun onbetaald gebleven vorderingen op grond van de door Royal Imtech gedeponeerde 403-verklaring ook volledig kunnen indienen in het faillissement van Royal Imtech NV. Die vordering kan met bewijsstukken onderbouwd worden ingediend via www.claimsagent.nl in het faillissement Royal Imtech NV.
Dit speelt vooral bij onbetaald gebleven crediteuren van Imtech Building Services BV en van Imtech Industrial Services BV.

Het wordt op prijs gesteld als deze vorderingen worden ingediend voor 1 april 2024 ter bespoediging van de afwikkeling van het faillissement van Royal Imtech NV.

Download: Q en A

--------

PERSBERICHT:

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE CURATOREN EN DE BANKEN VAN ROYAL IMTECH N.V. BETREFFENDE HET FAILLISSEMENT VAN ROYAL IMTECH N.V. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN[1] (DE IMTECH GROEP)

Imtech curatoren en banken bereiken akkoord over schikking

Amsterdam / Rotterdam 23 oktober 2023 - De curatoren en de banken van Royal Imtech N.V. kondigen vandaag aan dat zij een schikking hebben bereikt in het faillissement van Imtech. De schikking is het resultaat van de inspanningen van de curatoren en de banken die erin zijn geslaagd een potentieel complex geschil op te lossen, waardoor langdurige en kostbare gerechtelijke procedures zijn voorkomen.

De schikking omvat een contante betaling van 25 miljoen euro aan Imtech, de vrijgave van depotbalansen ter waarde van 3,8 miljoen euro aan Imtech en het intrekken van de vorderingen van de curatoren en de financiers tegen elkaar. De schikking is gunstig voor de concurrente schuldeisers, aangezien dit zal resulteren in een hoger uitkeringspercentage.

Het faillissement van de beursgenoteerde Imtech Groep in 2015 is een van de grootste faillissementen in Nederland en is complex vanwege de omvang van de Imtech Groep. Het raakte veel crediteuren, waaronder de groep financiers.

Gedurende het afgelopen jaar hebben de curatoren en de groep financiers op constructieve wijze samengewerkt om tot een oplossing te komen, met erkenning van de complexiteit van de zaak en met het oog op de uiteindelijke afwikkeling van het faillissement, ook ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren, inclusief de concurrente (handels)crediteuren. De schikking is het resultaat van de inspanningen van alle betrokken partijen en wordt aangegaan door de betrokken partijen zonder enige erkenning van aansprakelijkheid. Het doet de curatoren en de banken goed te kunnen melden dat deze belangrijke hindernis nu is genomen.

Noot voor de redactie:

De exacte details van de schikking blijven vertrouwelijk, maar nadere informatie over de uitkomst van de schikking in de verschillende boedels zal worden bekendgemaakt in de faillissementsverslagen die worden gepubliceerd op https://www.faillissementimtech.nl/

De verwachte gevolgen van deze schikking met banken voor de crediteuren in de verschillende Imtech-faillissementen worden in een tussentijds verslag van heden uiteengezet. Zie hiervoor de tussentijdse verslagen die via “Laatste nieuws” zijn in te zien.

____

[1] Dit betreft Imtech Capital B.V., Imtech Group B.V., Imtech Benelux Group B.V., Imtech UK Group B.V. en Imtech Nederland B.V.

 


 

Handel in aandelen Royal Imtech N.V. stopt op 30 december 2016.

 Curatoren van Royal Imtech N.V. delen hierbij mede dat de handel in het aandeel Royal Imtech N.V. aan Euronext te Amsterdam zal worden beëindigd op 30 december 2016 en dat de notering van het aandeel op 2 januari 2017 zal eindigen.

 The by court Rotterdam appointed trustees of Royal Imtech N.V. hereby inform the public that the trading of shares of Royal Imtech N.V. will end on 30 December 2016 at Euronext in Amsterdam. The company Royal Imtech N.V. will be delisted on 2 January 2017.

Met vriendelijke groet,

mr. J.G. Princen & mr. P.J. Peters

Curatoren/Bankruptcy Trustees Royal Imtech N.V.

 
Faillissement Imtech

Bij uitspraak d.d. 13 augustus 2015 van de Rechtbank Rotterdam is de naamloze vennootschap Royal Imtech N.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2803 PE) Gouda aan de Kampenringweg 45A, in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. P.J. Peters en mr. J.G. Princen tot curatoren. In de weken daaropvolgend zijn verscheidene dochterondernemingen van Royal Imtech gefailleerd. Een deel van de dochterondernemingen is door middel van overdracht van aandelen verkocht aan derden. Voor een precieze gang van zaken verwijzen de curatoren naar tweede faillissementsverslag het van Royal Imtech. Via de volgende link zijn alle openbare faillissementsverslagen van Royal Imtech N.V. en haar failliete Nederlandse dochters te downloaden.

Via deze website zullen de curatoren gedurende de afwikkeling van de faillissementen van verschillende vennootschappen die voorheen deel uitmaakten van het Imtech-concern de schuldeisers en andere belanghebbenden informeren. De informatie zal worden verstrekt per failliete vennootschap. Het is dan ook van groot belang dat, indien u vragen heeft, een vordering wilt indienen of u om een andere reden met de curatoren in contact wilt komen, u eerst goed nagaat op welke vennootschap uw verzoek ziet.

Voor de goede orde: zoals ook eerder aan alle bij de curatoren bekende crediteuren is bericht, zullen vorderingen die worden ingediend in het verkeerde faillissement binnen de Imtech-groep, niet worden doorgezonden door de curatoren. Deze vordering zal dan niet opgenomen worden op de crediteurenlijst. Het is de verantwoordelijkheid van de schuldeiser om te zorgen dat hij of zij bij de juiste vennootschap zijn vordering indient.

De informatie en gegevens op deze website zijn niet beoogd om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Met vriendelijke groet,

J.G. Princen, P.J. Peters

Curatoren Royal Imtech N.V.

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl