select * from CD_PAGES where PAGE_TYPE='BLOG' and PAGE_LANGS_AVAILABLE LIKE '%NL%' and PAGE_STATUS<1 order by PAGE_DATE DESC limit 3
Faillissement Imtech

FAILLISSEMENTIMTECH.NL

Verificatievergaderingen gepland, uiterste datum indiening vorderingen bekend

Curatoren mr. J.G. Princen en mr. F. el Houzi maken hierbij bekend dat de Rechters-Commissarissen in de navolgende faillissementen de datum voor de verificatievergadering hebben vastgesteld. Enige weken voordien dienen de crediteuren in de betreffende faillissementen uiterlijk hun vordering in te dienen. U dient uw vordering in via de website www.crediteurenlijst.nl onder de naam van het betreffende Imtech faillissement. Op die website kunt u ook de bewijsstukken voor uw vordering uploaden.

Curatoren zullen de vorderingen, voorzien van bewijsstukken, dan onderzoeken. Indien curatoren de vorderingen juist achten gezien de administratie van de betreffende Imtech-vennootschap dan zullen zij de vordering bij de verificatievergadering erkennen. Indien de vordering niet juist lijkt, zullen curatoren deze betwisten. Iedere crediteur ontvangt tijdig in de weken voor de betreffende verificatievergadering schriftelijk het standpunt van de curatoren met betrekking tot zijn/haar vordering.

Naam Datum en tijdstip verificatievergadering Uiterste indieningsdatum van vordering
Imtech Capital B.V. 31 mei 2024 9.30u tot 10.30u
13 mei 2024
Imtech Benelux Group B.V. 20 juni 2024 12.30u tot 13.30u
3 juni 2024
Imtech UK Group BV 20 juni 2024 13.30u tot 14.30u 6 juni 2024
Imtech Group B.V. 20 juni 2024 14.30u tot 15.30u
6 juni 2024
Royal Imtech N.V. 10 oktober 2024 vanaf 10.00u
10 september 2024

Vorderingen die na de uiterste indieningsdatum worden ingediend, zullen niet behandeld worden op de betreffende verificatievergadering. Daardoor ontvangt u dan geen (tussentijdse) uitkering op uw vordering. Crediteuren die te laat zijn met het indienen van hun vordering in het faillissement van een Imtech-dochtervennootschap, kunnen nog wel voor 10 september 2024 hun vordering indienen in het faillissement van Royal Imtech N.V. onder verwijzing naar de 403-verklaring.

Rotterdam, 12 april 2024

Mrs. J.G. Princen en F. el Houzi

 


Persbericht

Bestuurders, commissarissen en accountant schikken met curatoren Imtech

De curatoren van Royal Imtech N.V. en beleggersvereniging Koninklijke VEB hebben schikkingen bereikt met de bestuurders en commissarissen van Royal Imtech, hun verzekeraars en met KPMG, de accountant van Imtech. Verzekeraars en KPMG betalen samen 40 miljoen euro aan de curatoren. Met deze schikkingen worden verdere juridische procedures tegen de oud-bestuurders, de oud-commissarissen en het accountantskantoor voorkomen. De ondergang van Royal Imtech in 2015 geldt als één van de grootste naoorlogse faillissementen. De curatoren en de VEB besloten kort na het faillissement samen op te trekken bij eventuele claims tegen de betrokkenen bij het faillissement van Imtech.

De nu bereikte schikkingen zijn het resultaat van jarenlang onderzoek door de curatoren naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. De curatoren hielden bestuurders en commissarissen vervolgens aansprakelijk voor het voeren van onbehoorlijk bestuur en het houden van onvoldoende toezicht in vijf jaar voorafgaand aan het faillissement. Daarnaast voerden de curatoren tuchtprocedures tegen verschillende accountants bij KPMG over de formeel afgegeven verklaringen in jaarverslagen.

De bestuurders, commissarissen en KPMG hebben bij de schikkingen geen aansprakelijkheid of schuld erkend. Tegen de laatste bestuurders, commissarissen en KPMG waren nog geen formele dagvaardingen uitgebracht. De aansprakelijkheidsverzekeraars van de bestuurders en commissarissen wezen aanvankelijk dekking af, maar werken nu wel mee aan deze schikkingsregeling.

De nieuwe schikkingen volgen op een eerdere schikking in oktober 2023 tussen de curatoren en de ongeveer 65 voormalige banken en financiers van Royal Imtech. Het grootste deel van het vandaag overeengekomen schikkingsbedrag, € 31.875.000, komt beschikbaar voor de crediteuren van Royal Imtech. Opgeteld is er door de drie schikkingen nu ongeveer € 60 miljoen beschikbaar voor de onbetaalde crediteuren.

De VEB ontvangt door deze schikkingen € 7.125.000. Meer informatie over de afhandeling dit bedrag wordt op de website van de VEB geplaatst. In 2014, nog voor het faillissement, trof VEB al een eerste schikking ten behoeve van gedupeerde beleggers. Tot slot wordt € 1 miljoen van het totale schikkingsbedrag van € 40 miljoen alsnog door de verzekeraars beschikbaar gesteld voor een aantal jarenlang onbetaald gebleven advocaten van de bestuurders en commissarissen.

Ook uitbetaling aan ‘gewone’ schuldeisers
Met deze schikking is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de faillissementsafwikkeling. Curatoren verwachten dat dit najaar alle preferente schuldeisers volledig kunnen worden betaald. Ook de concurrente schuldeisers kunnen een substantiële uitkering ontvangen. Onderdeel van de eerdere schikking is dat banken en overige financiers niet meedelen in de opbrengst van deze schikkingen en worden achtergesteld ten opzichte van de concurrente schuldeisers. Hierdoor kan de volledige opbrengst van de nieuwe schikkingen aangewend worden voor de concurrente crediteuren. Zonder door curatoren bedongen achterstelling van de banken zou hooguit 10 procent van de schikkingsbedragen voor deze schuldeisers beschikbaar zijn geweest. De uitkering aan de concurrente crediteuren is door deze achterstelling dus tien keer hoger. Curatoren verwachten dat deze uitbetalingen begin 2025 kunnen plaatsvinden.

Schikkingsonderhandelingen
De curatoren zijn blij met deze schikking. Curator van het eerste uur Jeroen Princen: “Voor deze opbrengst voor de onbetaald gebleven crediteuren hebben wij ruim 8 jaar hard gewerkt. We zijn gestart met een geheel lege boedel en kunnen nu toch ongeveer 60 miljoen euro gaan verdelen onder de onbetaald gebleven schuldeisers.”

Curator Fouad el Houzi is verheugd dat in één keer geschikt kon worden met de vele betrokken partijen. “Met deze schikking wordt een Gordiaanse knoop van geschillen tussen de 36 betrokken partijen in één keer doorgehakt. Daarmee is het licht op groen gezet voor terugbetaling aan schuldeisers en een vlotte verdere afwikkeling van dit complexe faillissement.

Oscar Raap vertegenwoordigt UWV in de crediteurencommissie en in die hoedanigheid heeft hij de curatoren geadviseerd. ‘Het is mooi dat er nu een oplossing is gevonden voor deze complexe en langslepende kwestie. Ik bedank de curatoren voor de verrichte inspanningen in het onderzoek en het behaalde resultaat.’

Verificatievergadering in najaar 2024
Door de schikkingen kan de formele verificatievergadering op 10 oktober 2024 plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst worden onder leiding van de rechter-commissaris de schulden aan crediteuren in het faillissement van Royal Imtech formeel vastgesteld. De crediteuren zullen hierover individueel en rechtstreeks geïnformeerd worden. Voor de zomer zullen de verificatievergaderingen plaatsvinden in de faillissementen van drie Imtech- dochtervennootschappen.

Royal Imtech
Het faillissement van het beursgenoteerde Imtech-concern in augustus 2015 vormt één van de grootste faillissementen van Nederland. Royal Imtech N.V. was een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met ongeveer 22.000 werknemers realiseerde Royal Imtech een omzet van circa € 4 miljard per jaar. Na het faillissement hebben curatoren tezamen met de banken heel snel de verschillende divisies geheel of gedeeltelijk verkocht aan verschillende partijen waardoor die divisies niet zijn gefailleerd en veel werkgelegenheid in stand is gebleven.

 


Noot voor de redactie 

Vragen aan curatoren kunnen worden gesteld via Onno Houtschild, telefoonnummer: +31 (0)6 55 720 265 of onno@handsonics.nl

De exacte details van de schikking blijven vertrouwelijk, maar nadere informatie over de uitkomst van de schikking zal worden bekendgemaakt in een tussentijds faillissementsverslag dat ook vandaag verschijnt. Dit verslag wordt gepubliceerd via het Centraal Insolventieregister op www.rechtspraak.nl en www.faillissementimtech.nl. Op deze site is ook aanvullende informatie over de afwikkeling van het faillissement beschikbaar.


 

Bericht voor crediteuren. Q&A met uitleg

Curatoren geven in de vorm van een Q&A uitleg over wat midden februari 2024 de verwachting is van curatoren over hoe de Imtech faillissementen zullen worden afgewikkeld en wat en wanneer crediteuren in dat kader kunnen verwachten. (Toekomstige ontwikkelingen kunnen mogelijk tot een bijstelling van deze verwachtingen leiden.)
Deze Q&A is ook integraal opgenomen in het 30e faillissementsverslag van Royal Imtech NV.  

Curatoren van Royal Imtech NV wijzen crediteuren van gefailleerde Imtech-dochtervennootschappen, gevestigd in Nederland, er nogmaals op dat zij hun onbetaald gebleven vorderingen op grond van de door Royal Imtech gedeponeerde 403-verklaring ook volledig kunnen indienen in het faillissement van Royal Imtech NV. Die vordering kan met bewijsstukken onderbouwd worden ingediend via www.claimsagent.nl in het faillissement Royal Imtech NV.
Dit speelt vooral bij onbetaald gebleven crediteuren van Imtech Building Services BV en van Imtech Industrial Services BV.

Het wordt op prijs gesteld als deze vorderingen worden ingediend voor 1 april 2024 ter bespoediging van de afwikkeling van het faillissement van Royal Imtech NV.

Download: Q en A

--------

PERSBERICHT:

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE CURATOREN EN DE BANKEN VAN ROYAL IMTECH N.V. BETREFFENDE HET FAILLISSEMENT VAN ROYAL IMTECH N.V. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN[1] (DE IMTECH GROEP)

Imtech curatoren en banken bereiken akkoord over schikking

Amsterdam / Rotterdam 23 oktober 2023 - De curatoren en de banken van Royal Imtech N.V. kondigen vandaag aan dat zij een schikking hebben bereikt in het faillissement van Imtech. De schikking is het resultaat van de inspanningen van de curatoren en de banken die erin zijn geslaagd een potentieel complex geschil op te lossen, waardoor langdurige en kostbare gerechtelijke procedures zijn voorkomen.

De schikking omvat een contante betaling van 25 miljoen euro aan Imtech, de vrijgave van depotbalansen ter waarde van 3,8 miljoen euro aan Imtech en het intrekken van de vorderingen van de curatoren en de financiers tegen elkaar. De schikking is gunstig voor de concurrente schuldeisers, aangezien dit zal resulteren in een hoger uitkeringspercentage.

Het faillissement van de beursgenoteerde Imtech Groep in 2015 is een van de grootste faillissementen in Nederland en is complex vanwege de omvang van de Imtech Groep. Het raakte veel crediteuren, waaronder de groep financiers.

Gedurende het afgelopen jaar hebben de curatoren en de groep financiers op constructieve wijze samengewerkt om tot een oplossing te komen, met erkenning van de complexiteit van de zaak en met het oog op de uiteindelijke afwikkeling van het faillissement, ook ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren, inclusief de concurrente (handels)crediteuren. De schikking is het resultaat van de inspanningen van alle betrokken partijen en wordt aangegaan door de betrokken partijen zonder enige erkenning van aansprakelijkheid. Het doet de curatoren en de banken goed te kunnen melden dat deze belangrijke hindernis nu is genomen.

Noot voor de redactie:

De exacte details van de schikking blijven vertrouwelijk, maar nadere informatie over de uitkomst van de schikking in de verschillende boedels zal worden bekendgemaakt in de faillissementsverslagen die worden gepubliceerd op https://www.faillissementimtech.nl/

De verwachte gevolgen van deze schikking met banken voor de crediteuren in de verschillende Imtech-faillissementen worden in een tussentijds verslag van heden uiteengezet. Zie hiervoor de tussentijdse verslagen die via “Laatste nieuws” zijn in te zien.

____

[1] Dit betreft Imtech Capital B.V., Imtech Group B.V., Imtech Benelux Group B.V., Imtech UK Group B.V. en Imtech Nederland B.V.

 


 

Handel in aandelen Royal Imtech N.V. stopt op 30 december 2016.

 Curatoren van Royal Imtech N.V. delen hierbij mede dat de handel in het aandeel Royal Imtech N.V. aan Euronext te Amsterdam zal worden beëindigd op 30 december 2016 en dat de notering van het aandeel op 2 januari 2017 zal eindigen.

 The by court Rotterdam appointed trustees of Royal Imtech N.V. hereby inform the public that the trading of shares of Royal Imtech N.V. will end on 30 December 2016 at Euronext in Amsterdam. The company Royal Imtech N.V. will be delisted on 2 January 2017.

Met vriendelijke groet,

mr. J.G. Princen & mr. P.J. Peters

Curatoren/Bankruptcy Trustees Royal Imtech N.V.

 
Faillissement Imtech

Bij uitspraak d.d. 13 augustus 2015 van de Rechtbank Rotterdam is de naamloze vennootschap Royal Imtech N.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2803 PE) Gouda aan de Kampenringweg 45A, in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. P.J. Peters en mr. J.G. Princen tot curatoren. In de weken daaropvolgend zijn verscheidene dochterondernemingen van Royal Imtech gefailleerd. Een deel van de dochterondernemingen is door middel van overdracht van aandelen verkocht aan derden. Voor een precieze gang van zaken verwijzen de curatoren naar tweede faillissementsverslag het van Royal Imtech. Via de volgende link zijn alle openbare faillissementsverslagen van Royal Imtech N.V. en haar failliete Nederlandse dochters te downloaden.

Via deze website zullen de curatoren gedurende de afwikkeling van de faillissementen van verschillende vennootschappen die voorheen deel uitmaakten van het Imtech-concern de schuldeisers en andere belanghebbenden informeren. De informatie zal worden verstrekt per failliete vennootschap. Het is dan ook van groot belang dat, indien u vragen heeft, een vordering wilt indienen of u om een andere reden met de curatoren in contact wilt komen, u eerst goed nagaat op welke vennootschap uw verzoek ziet.

Voor de goede orde: zoals ook eerder aan alle bij de curatoren bekende crediteuren is bericht, zullen vorderingen die worden ingediend in het verkeerde faillissement binnen de Imtech-groep, niet worden doorgezonden door de curatoren. Deze vordering zal dan niet opgenomen worden op de crediteurenlijst. Het is de verantwoordelijkheid van de schuldeiser om te zorgen dat hij of zij bij de juiste vennootschap zijn vordering indient.

De informatie en gegevens op deze website zijn niet beoogd om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en andere belanghebbenden kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Met vriendelijke groet,

J.G. Princen, P.J. Peters

Curatoren Royal Imtech N.V.

Klik hier om uw vordering in te dienen

DISCLAIMER

De inhoud van deze website berust op informatie die de curatoren van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.
 
Voor de goede orde: de curatoren verstrekken tussentijds geen informatie over de voortgang van het faillissement anders dan via berichten op www.crediteurenlijst.nl dan wel via de publicatie van faillissementsverslagen. De curatoren verzoeken u derhalve uitdrukkelijk geen contact op te nemen over de voortgang van de faillissementen.
 
Website developed and hosted by: Creativedevelopment.nl